به گزارش روابط عمومی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد امتیاز بازآموزی وزرات بهداشت درمان و آموزش کشور به سومین کارگاه بین المللی آسیا اقیانوسیه اعطا شد.

اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتر

پژوهشکده علوم و صنایع غذایی به عنوان یکی از مراکز پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور پاسخگویی به بخشی از نیازهای پژوهشی کشور (به ویژه در منطقه شمال شرق کشور)، از سال 1385 با توجه به سوابق گذشته و مزیت های منطقه ای به عنوان پژوهشكده مستقل ملي و داراي مصوبه قطعي از شوراي گسترش آموزش عالي، فصل نوینی از فعالیت های خود را آغاز نمود. سوابق فعالیت های این پژوهشکده به سال 1360 بر می گردد که در ابتدا با نام سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران- مرکز خراسان- فعالیت خود را شروع و در فاصله زمانی سالهای 1381 تا 1385 با تبدیل مراکز استانی سازمان به پارک های علم و فناوری، با نام پژوهشکده تحقیقات توسعه فناوری فعالیت خود را ادامه داده است.

2

فروردین

بازدید اعضای کارگروه کمیسیون پژوهش و فناوری شورای گسترش وزارت علوم

اعضای کارگروه تخصصی کمیسیون پژوهش و فناوری شورای گسترش وزارت علوم به منظور ارتقاء پژوهشکده علوم و صنایع غذایی به موسسه پژوهشی از این مجموعه بازدید کردند. به گزارش روابط عمومی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، دکتر قدیر رجب زاده رئیس این پژوهشکده ضمن خوشامدگویی به اعضای این کارگروه بیان کرد: این مجموعه به عنوان تنها مرجع تخصصی صنعت غذای کشور با رسالت ارتقای سلامت، ایمنی و امنیت غذایی در وزارت علوم از سال 1390 تاسیس شده است که سابقه فعالیت آن به حدود 30 سال قبل باز می گردد.

آزمایشگاه مرکزی پژوهشکده

23

اردیبهشت

آزمایشگاه مرکزی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی معتمد محیط زیست شد

یرو درخواست برای پذیرش دانشجویان خارجی از سوی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، مدیر کل دانشجویان غیر ایرانی سازمان امور دانشجويان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از امکانات این موسسه پژوهشی که در حال حاضر به جذب و پذیرش دانشجوی دکتری پژوهش محور می پردازد بازدید کرد.

آزمایشگاه مرکزی پژوهشکده

25

شهریور

آزمایشگاه مرکزی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی معتمد محیط زیست شد

یرو درخواست برای پذیرش دانشجویان خارجی از سوی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، مدیر کل دانشجویان غیر ایرانی سازمان امور دانشجويان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از امکانات این موسسه پژوهشی که در حال حاضر به جذب و پذیرش دانشجوی دکتری پژوهش محور می پردازد بازدید کرد.

آزمایشگاه مرکزی پژوهشکده

2

خرداد

آزمایشگاه مرکزی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی معتمد محیط زیست شد

یرو درخواست برای پذیرش دانشجویان خارجی از سوی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، مدیر کل دانشجویان غیر ایرانی سازمان امور دانشجويان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از امکانات این موسسه پژوهشی که در حال حاضر به جذب و پذیرش دانشجوی دکتری پژوهش محور می پردازد بازدید کرد.

آزمایشگاه مرکزی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی معتمد محیط زیست شد

یرو درخواست برای پذیرش دانشجویان خارجی از سوی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، مدیر کل دانشجویان غیر ایرانی سازمان امور دانشجويان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از امکانات این موسسه پژوهشی که در حال حاضر به جذب و پذیرش دانشجوی دکتری پژوهش محور می پردازد بازدید کرد.

آزمایشگاه مرکزی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی معتمد محیط زیست شد

یرو درخواست برای پذیرش دانشجویان خارجی از سوی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، مدیر کل دانشجویان غیر ایرانی سازمان امور دانشجويان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از امکانات این موسسه پژوهشی که در حال حاضر به جذب و پذیرش دانشجوی دکتری پژوهش محور می پردازد بازدید کرد.